Звіт керівника ЗДО (дитячого садка) “Кобзарик”

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт керівника  закладу дошкільної освіти(дитячого садка) “Чебурашка

Калуської міської ради

Шинкар Алли Богданівни

перед батьками, колективом та громадськістю з питань діяльності закладу за

2022 – 2023  н.р.

          Заклад  дошкільної освіти (дитячий садок) “Чебурашка” – заклад освіти і виховання дітей віком від 3 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров’я. Розташований за адресою м.Калуш, вул. Чорновола, 31,  функціонує з 1954 року.

Станом на 01.06.2023р. у нас в садочку перебуває – 76 дитина.

Режим роботи установи – 10,5 годин;

У своєму складі ЗДО (д/с) “Чебурашка”  має 3 садові групи       розрахований на  3 групи – 60 місць.

Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів  та законодавчих актів України:

– Конституції України

-Закону України  «Про освіту»

– Закону  України  « Про дошкільну освіту»

–  Закону України  «Про охорону дитинства»

–  Указу  Президента України  № 926 /2010 « Про заходи  щодо пріоритетного  розвитку освіти  в Україні

– Конвенції ООН про права дитини

– Положення про заклад дошкільної освіти,  Постанови Кабінету Міністрів № 305 від 12.03.2003р

А також відповідно власного  Статуту  та регламентується робочим планом, що складається на навчальний рік , який триває  з 01вересня  по 31травня.

Діяльність навчального закладу направлена  на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження  та зміцнення  фізичного та психічного здоров’я дитини, формування її  особистості, розвиток  творчих здібностей та нахилів , забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби  в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи  дошкільного закладу є забезпечення  в реалізації  права громадян на здобуття дошкільної освіти , задоволення  потреб громадян у  нагляді, догляді,  і оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного , розумового  та  психічного розвитку

Але цей навчальний рік став для всіх тривожним – воєнна агресія, яка розпочалася 24.02.22, що змінила ритм життя  багатьох українців та наших працівників і вихованців: Багато полишили власні домівки та поїхали за кордон у пошуках безпечних умов перебування. Ті, хто залишився, навчилися жити в нових реаліях, дотримуючись безпеки в умовах воєнного стану.  Впродовж  березня в закладі проживали тимчасово переміщені особи, яким працівники надавали психологічну, моральну та матеріальну підтримку: з ними проводились різноманітні заходи щодо популяризації української мови, звичаїв,  дітей вихователі залучали до ігор, занять тощо.  Із 01.04.2022 року у закладі був оголошений  простій.

Протягом навчального року 2021-2022  проводилась робота  на виконання  Базового компоненту  дошкільної освіти (нової редакції) та програми  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» . Навчальний план, складений на основі Базового компонента та програм розвитку , що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини.

Освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості.

В 2022-2023  навчальному році функціонувало 3 групи:

Група молодшого дошкільного віку – 1 (26 дітей)

Група середнього дошкільного віку – 1 (19дітей)

Група старшого дошкільного віку – 1  ( 28 дітей)

Укомплектованість груп проводиться за віковою періодизацією.

Режим роботи  дошкільного навчального закладу : п’ятиденний з 7.30. – 18.00.

Мова навчання – українська.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально – освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, групи  оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

Заклад  укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 10 педагогічних працівників із них :

директор – 1

практичний психолог

музичний керівник – 1

інструктор з фізкультури

вихователів- 6

Освітній рівень педагогічних працівників:

З повною вищою педагогічною освітою – 5

З повною вищою дошкільною освітою  – 5

З неповною вищою педагогічною освітою – 1

Кваліфікаційний рівень педагогів:

Спеціаліст вищої категорії – немає

Спеціаліст І категорії – немає

Спеціаліст ІІ категорії – 4

Спеціаліст – 2

Організація освітнього  процесу була спрямована на реалізацію основних завдань  закладу, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за  минулий  навчальний рік, можливості колективу. Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів шляхом постійно діючих семінарів, семінарів-практикумів, психолого-педагогічних тренінгів для вихователів на рівні закладу та шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань, онлайн- курсів підвищення кваліфікації кадрів, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у вузах за спеціальністю «Дошкільне виховання». Результативність освітньої роботи стала можливою завдяки особистісному зростанню кожного педагога, підвищенню їх професіоналізму, творчої фахової майстерності.

У 2021-2022 навчальному році організація освітнього процесу здійснювалась згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», враховуючи рекомендації інструктивно-методичних документів МОН України, обласної державної адміністрації, управління освіти Калуської міської ради.

Упродовж 2022-2023 навчального року пріоритетним напрямом колективу ЗДО «Чебурашка» було забезпечення фізичного, психічного, соціального розвитку дошкільників як основного орієнтиру у формуванні життєвої компетентності, розвитку  базових якостей особистості у різних видах діяльності . Педагогічний колектив закладу  вирішував такі основні завдання:

+  з формування природничо-екологічної компетентності дітей через пізнавальну, дослідницьку та трудову діяльність;

+ розвиток пізнавальних інтересів дошкільників за допомогою освітньо-ігрових технологій;

+ впровадження активних форм партнерської взаємодії з батьками;

 

Методична робота в закладі була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Педагогічні ради проведені в належні терміни, відзначались актуальністю, педагогічною доцільністю та інноваційним підходом до їх проведення.

Майстерно і фахово було проведено такі форми методичної роботи:

Колектив працював над науково-методичною проблемою « Соціалізація  дитини дошкільного віку в сучасних умовах»

Діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого  директором дошкільного навчального закладу  та схваленого педагогічною радою закладу  річним  планом. Річний план  передбачав вирішення колективом таких завдань:

Під час педрад, семінарів використовувались інноваційні  методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Педагоги  закладу формують гармонійну творчу особистість, здатну співпереживати , розпізнавати добро і зло, доброзичливо ставитись до  оточення, керувати своїми емоціями та почуттями, розуміти велич людського життя та вміти знаходити своє місце в ньому.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на  виконання головних завдань,  адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи для педагогів закладу:

 • *Семінар-практикум

«Еколого –природнича освіта дошкільників : нетрадиційні форми роботи»

 • *Тренінг психологічний

    « Стоп булінг»

 • Засідання клубу «Родинна світлиця

« В рідному колі»

Інтерактивний практикум 

« LEGO-технології в розвитку  допитлтвості  старших дошкільнят»

 

В 2022- 2023 навчальному році з дітьми  проводились тематичні заняття,  бесіди, Дні здоров’я, розваги, спортивні свята, в яких також були відображені всі пріоритетні завдання дошкільного навчального закладу, тематичний Тиждень  безпеки дитини у жовтні .

Щодо удосконалення і модернізації роботи  з родинами,  колектив  педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо  підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою.

Аналіз перспективних та календарних планів роботи вихователів показав, що планування фізкультурно-оздоровчої роботи та роботи по безпеці життєдіяльності дитини носить систематичний характер. Належна увага приділяється дотриманню режиму дня. Один раз на тиждень проводяться інтегровані, комплексні або сюжетні заняття з пріоритетом безпечної поведінки дітей.

Систематична робота  з  музичного виховання, сприяла  емоційно-психологічному та духовному здоров`ю дітей. Музично-естетичні заходи тематично охоплювали всі сторони виховного процесу. Змістовними та цікавими для дітей були: тематичні заняття, дозвілля: «Здрастуй, любий наш садок», «.Щедра осінь та багата в гості знов до нас прийшла», «Іде святий Миколай», «Рідна мова, рідне слово», «Шануймо Кобзареве слово» , «Стрітення Господнє», «Великодні забави» та ін. В усіх групах  широко використовувались засоби народної педагогіки на заняттях та в побуті. Національні традиції, обрядовість проходили через усі види дитячої діяльності, що сприяло громадянському вихованню дошкільників та підвищенню  національної свідомості педагогів та батьків.

Основною метою діяльності практичного психолога в дошкільному закладі було: забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення, сприяти повноцінному особистісному та пізнавальному розвитку.

Протягом року, в своїй роботі, велику увагу приділялося  сприянню психічному, особистісному й індивідуальному розвиткові дітей, що гарантує їм на момент випуску із дошкільною закладу відповідну соціальну зрілість.

Основними завданнями було визначено:

 

 • Профілактика дезадаптації
 • Контроль за адаптацією новоприбулих дітей
 • Психологічний супровід дітей і сім`ям учасників АТО, постраждалим, внутрішньо переміщеним особам в адаптації до нових умов проживання і навчання.
 • Профілактика попередження насильства та жорстокого поводження над дітьми у сім`ї та навчальному закладі.
 • Профілактика загострення кризи 3 – х років
 • Психологічний супровід дітей “групи ризику” всіх вікових категорій
 • Психологічна підготовка дітей до школи
 • Оптимізація навчально – виховного процесу.
 • Сприяти підвищенню професійної компетентності педагогів.

На виконання даних завдань, практичним психологом проведено бесіди, надано консультації батькам та педагогам.

 

Основною тематикою звернень були:

Адаптація дитини до умов ЗДО (18);

Готовність дітей до навчання в школі (22)

Взаємодія дитини з однолітками (11)

Проблеми самооцінки дитини (5);

Агресивна поведінка та підвищена тривожність (15)

Професійне вигорання (2)

Взаємовідносини «педагоги – діти» (8)

Внутрішні конфлікти в сім`ї (10)

Торгівля людьми, булінг та мобінг (1)

Психологічний супровід дітей із сімей учасників АТО (1).

У вересні – жовтні здійснювався психологічний супровід адаптаційного періоду  у дітей. Консультації та просвіта на батьківських зборах, щодо полегшення адаптаційного періоду та умови успішного звикання до умов дитячого садка. Також провидилося анкетування батьків для вивчення здібностей дітей та ближчого знайомства з їхніми дітьми.

Протягом року велика увага приділялася  діагностиці пізнавальних процесів старших дошкільників та готовності їх до школи. Для цього використовувались такі методики:

                                                                                                                        Графічний диктант Ельконіна

Високий рівень – 8 – 27%

Достатній рівень –  17– 56%

Середній рівень – 5– 17 %

                                                                                                                              Тест Керна – Ієрасика

Високий рівень – 72%

Середній рівень – 28%

Низький рівень – 0

                                                                                                                          Вивчення мотивації навчання Гінзбург

Навчальний мотив – 15 – 50%

Зовнішній мотив – 2– 7%

Ігровий – 1– 3%

Соціальний – 7 – 23%

Оцінка – 5 – 17%

Корекційно-розвивальна робота здійснювалась за програмою “Щаслива дитина (Прищепа Т.І), а з старшими дошкільниками – за програмою Нижник Г. «Формування позитивних рис характеру і корекція небажаних проявів поведінки», а також з метою корекції агресивності та гіперактивності використовувались корекційні заняття журнал «Психолог»№15-16, серпень 2103р. та посібник  Дмитерко-Карабін «Детермінанти виникнення дитячих страхів»

З метою оптимізації навчально-виховного процесу велику увагу приділялась співпраця з педагогами, вона проводилась за усіма напрямками:

Діагностичний  – Виявити провідні мотиви діяльності молодого спеціаліста Оцінити індивідуальні особливості педагога

Консультаційно-просвітницький (протягом навчального року) – надання психолого-педагогічної та методичної допомоги щодо професійного зростання

Корекційно-розвивальний (за потреби) Розроблення індивідуальної програми профілактики стресів у період адаптації молодого спеціаліста та в період професійного вигорання

З метою збереження психологічного здоров`я педагогів та згуртованості колективу був проведений тренінг :

Тимбілдінг. Колективний успіх.

Професійне вигорання.Шляхи подолання

Заклад дошкільної освіти  співпрацює з  ліцеєм №1. Реалізація наступності та перспективності між навчальними закладами передбачає формування готовності у дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя , що передбачає мотиваційну , емоційно-вольову , комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

В закладі дошкільної освіти встановлені партнерські стосунки з батьками, протягом року забезпечувалась їх участь у вирішенні проблем, пов’язаних з перебуванням дітей в закладі. Колектив закладу мав на меті знайти шляхи взаєморозуміння між сім’єю та дитячим садком, ознайомити батьків не лише з організацією педагогічної роботи з дітьми, але й із традиціями групи, дитячого садка, які мають виховний вплив на дитину. На базі ЗДО діє родинний клуб «Родинна світлиця», який веде вже не перший рік  досвідчений педагог  Данилюк Г.І.

На  достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Федченко Н.П. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо – профілактичної роботи кожного дня та організації харчування. Для батьків у закладі оформлено стенд «Медичний вісник» та інформаційні куточки для батьків з порадами щодо збереження та зміцнення здоров ́я дітей. Систематично проводяться антропометричні виміри дітей  1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей . Під особливим контролем температурний режим приміщень та температурний скринінг. Аналіз захворюваності проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, яка ведеться щоденно. У кожній  групі ведеться листок здоров’я.

Невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей є повноцінне та якісне харчування. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 (z0440-13) від 26.02.2012 року.  Харчоблок повністю забезпечений кадрами (2 кухарі,1 підсобний робітник), мають відповідну освіту та стаж роботи. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарного регламенту. Технологічне та холодильне обладнання знаходиться у робочому стані та використовується за призначенням. Організація харчування в умовах ЗДО вимагає підвищеної відповідальності та неухильного виконання всіх норм і правил. Тому це питання стоїть на постійному контролі у адміністрації ЗДО. Щомісячно проводиться оперативний контроль різними службами (медичною сестрою, директором ), дане питання заслуховується на оперативних нарадах, нарадах при керівнику. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів медичною сестрою ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз виконання норм харчування проводиться щомісячно і  показує, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснюється  на  73%

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. При періодичних перевірках групового персоналу щодо  санітарного стану приміщень та режимних моментів в групах значних порушень не було виявлено.

В ЗДО проводиться робота з   вирішення проблем соціального захисту вихованців. Так в  закладі харчуються діти пільгових категорій:

– безкоштовно:

діти з  малозабезпечених сімей – (пільга – 100%),

діти з обмеженими можливостями (пільга 100%),

вимушено переселені з окупованих територій (пільга 100%),

діти, батьки яких брали участь у проведенні АТО (пільга 100%),

– пільга 50%

– діти з багатодітних сімей

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски про денне меню, графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування.

Діяльність адміністрації була спрямована на виховання в учасників освітнього процесу ЗДО свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і  в умовах надзвичайної ситуації, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не зафіксовано випадків травмування дітей та працівників під час освітнього процесу. В закладі проводилася робота щодо безпеки життєдіяльності працівників, систематично велася документація з охорони праці. Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності та посадові інструкції. Для проведення різних форм роботи з дітьми з питань безпеки життєдіяльності  є достатня кількість дидактичного матеріалу.  Кожен працівник закладу відповідає  за створення безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. В закладі створена постійно діюча технічна комісія, яка проводить обстеження будівель, приміщень закладу.   Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання, санвузлів, системи опалення.

Протипожежна безпека у закладі посідала важливе місце в організації роботи: розроблено плани евакуації дітей та працівників на випадок пожежі, поновлено інформаційний стенд з питань пожежної безпеки, пройдено навчання посадовими особами з питань охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки. На даний час в закладі наявні вогнегасники ОП -8  шт., які перезаряджаються згідно графіка. В закладі наявна протипожежна сигналізація.

Адміністративно – господарська діяльність у ЗДО здійснювалась згідно з річним планом. З метою забезпечення стабільної роботи закладу були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази.

Протягом  2022-2023н.р. було поповнено матеріально-технічну базу на суму  26266,10 грн, а  саме:

Господарські товари – 3470,90 грн.

Канцтовари – 913,70 грн.

Миючі засоби – 3704 грн.

Медикаменти -1553 грн

Бойлер  – 4340 грн.

Вогнегасники 2шт. – 1008 грн

ігри дитячі – 2400 грн.

Подарунки новорічні дитячі -4576.50 грн.

Шафа офісна – 4300 грн.

Однак потребують вирішення ще такі питання:

–      заміна піску в пісочницях;

 • капітальний ремонт фасаду дитячого садка;
 • облаштування укриття ;
 • встановлення пандуса

 

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що реалізувати всі плани цього навчального року завадило воєнне вторгнення держави-агресора 24.02.2022 року. Заклад з того часу не працює з дітьми. Багато наших працівників та  вихованців були змушені покинути межі нашої держави. Але ми віримо в нашу перемогу та повернення наших вихованців у стіни рідного закладу!

За підсумками роботи колективу впродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання  виконано  частково.

Вважаю, що колектив  закладу  працює з розумінням свого  морального обов’язку, живе в атмосфері  постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітньо-виховного процесу нашого закладу і допомагає  у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою наш колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління

Звіт керівника  закладу дошкільної освіти(дитячого садка) “Чебурашка

Калуської міської ради

Шинкар Алли Богданівни

перед батьками, колективом та громадськістю з питань діяльності закладу за 2020 – 2021  н.р.

 

                Заклад  дошкільної освіти (дитячий садок) “Чебурашка” – заклад освіти і виховання дітей віком від 3 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров’я. Розташований за адресою м.Калуш, вул. Чорновола, 31,  функціонує з 1954 року.

Станом на 01.06.2021р. у нас в садочку перебуває – 85 дітей.

Режим роботи установи – 10,5 годин;

У своєму складі ЗДО (д/с) “Чебурашка”  має 3 садові групи       розрахований на  3 групи – 60 місць.

Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів  та законодавчих актів України:

– Конституції України

-Закону України  «Про освіту»

– Закону  України  « Про дошкільну освіту»

–  Закону України  «Про охорону дитинства»

–  Указу  Президента України  № 926 /2010 « Про заходи  щодо пріоритетного  розвитку освіти  в Україні

– Конвенції ООН про права дитини

– Положення про заклад дошкільної освіти,  Постанови Кабінету Міністрів № 305 від 12.03.2003р

А також відповідно власного  Статуту  та регламентується робочим планом, що складається на навчальний рік , який триває  з 01вересня  по 31травня.

Діяльність навчального закладу направлена  на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження  та зміцнення  фізичного та психічного здоров’я дитини, формування її  особистості, розвиток  творчих здібностей та нахилів , забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби  в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи  дошкільного закладу є забезпечення  в реалізації  права громадян на здобуття дошкільної освіти , задоволення  потреб громадян у  нагляді, догляді,  і оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного , розумового  та  психічного розвитку

Але цей навчальний рік став для всіх нестандартним – карантин. В умовах пандемії заклад дошкільної освіти , виконуючи розпорядження  уряду, з метою забезпечення освітньої та просвітницької діяльності колектив  був ознайомлений з рекомендаціями МОН України щодо організації роботи в період карантину,  а також отримав  ряд консультацій щодо   форм роботи. Батькам надавалися  індивідуальні консультації, рекомендації, для дітей , проводились  заняття з використанням різних технолгогій та  ітернет-ресурсів

Протягом навчального року 2020-2021  проводилась систематична робота  на виконання  Базового компоненту  дошкільної освіти (нової редакції) та програми  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» . Навчальний план, складений на основі Базового компонента та програм розвитку , що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини.

Освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості.

В 2020-2021  навчальному році функціонувало 3 групи:

Група молодшого дошкільного віку – 1 (21 дітей)

Група середнього дошкільного віку – 1 (33дітей)

Група старшого дошкільного віку – 1  ( 31 дітей)

Укомплектованість груп проводиться за віковою періодизацією.

Режим роботи  дошкільного навчального закладу : п’ятиденний з 7.30. – 18.00.

Мова навчання – українська.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально – освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, групи  оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

Заклад  укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 10 педагогічних працівників із них :

директор – 1

практичний психолог – 1

музичний керівник – 1

інструктор з фізкультури – 1

вихователів- 6

Освітній рівень педагогічних працівників:

З повною вищою педагогічною освітою –1 –

З повною вищою дошкільною освітою  – 5-

З неповною вищою педагогічною освітою – 3

Кваліфікаційний рівень педагогів:

Спеціаліст вищої категорії – немає

Спеціаліст І категорії – немає

Спеціаліст ІІ категорії – 4

Спеціаліст – 2

Організація освітнього  процесу була спрямована на реалізацію основних завдань  закладу, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за  минулий  навчальний рік, можливості колективу.  Колектив працював над науково-методичною проблемою « Соціалізація  дитини дошкільного віку в сучасних умовах»

Діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого  директором дошкільного навчального закладу  та схваленого педагогічною радою закладу  річним  планом. Річний план  передбачав вирішення колективом таких завдань:

 • Вдосконалення роботи  щодо організації сучасного освітнього середорвища  дошкільного навчального закладу;

Продовження роботи по впровадженню сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників, системного підходу до охорони життя та зміцнення здоров,я  дітей;

Формування екологічної  свідомості , навичок   практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом.

Сприяння  розширенню форм та видів співпраці педагогів закладу дошкільної освіти та школи

 

Під час педрад, семінарів використовувались інноваційні  методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Педагоги  закладу формують гармонійну творчу особистість, здатну співпереживати , розпізнавати добро і зло, доброзичливо ставитись до  оточення, керувати своїми емоціями та почуттями, розуміти велич людського життя та вміти знаходити своє місце в ньому.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на  виконання головних завдань,  адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи для педагогів закладу:

 • *Семінар-практикум

«Розвиваючі ігри нового покоління  в інтелектуальному розвитку дошкільника»

 • *Тренінг

    «Творчість як умова самореалізації педагога»

 • Засідання клубу «Родинна світлиця

«Все починається з родини»

 

Колективний перегляд, бінарне заняття 

« Збережем  природу-наше спільне багатство»

Заняття з соціально- економічної компетенції

« Математичний брейн-ринг»

В 2020– 2021 навчальному році з дітьми систематично проводились тематичні заняття,  бесіди, Дні здоров’я, розваги, спортивні свята, в яких також були відображені всі пріоритетні завдання дошкільного навчального закладу, тематичні Тижні  безпеки дитини у жовтні та квітні.

Оформлено виставки дитячої творчості та творчості педагогів. З батьками організовано «Буккросинг»

Щодо удосконалення і модернізації роботи  з родинами,  колектив  педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо  підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою.

Аналіз перспективних та календарних планів роботи вихователів показав, що планування фізкультурно-оздоровчої роботи та роботи по безпеці життєдіяльності дитини носить систематичний характер. Належна увага приділяється дотриманню режиму дня. Один раз на тиждень проводяться інтегровані, комплексні або сюжетні заняття з пріоритетом безпечної поведінки дітей.

Систематична робота  з  музичного виховання, сприяла  емоційно-психологічному та духовному здоров`ю дітей. Музично-естетичні заходи тематично охоплювали всі сторони виховного процесу. Змістовними та цікавими для дітей були: тематичні заняття, дозвілля: «Здрастуй, любий наш садок», «.Щедра осінь та багата в гості знов до нас прийшла», «Іде святий Миколай», «Рідна мова, рідне слово», «Шануймо Кобзареве слово» , «Стрітення Господнє», «Великодні забави» та ін. В усіх групах  широко використовувались засоби народної педагогіки на заняттях та в побуті. Національні традиції, обрядовість проходили через усі види дитячої діяльності, що сприяло громадянському вихованню дошкільників та підвищенню  національної свідомості педагогів та батьків.

Основною метою діяльності практичного психолога в дошкільному закладі було: забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення, сприяти повноцінному особистісному та пізнавальному розвитку.

Протягом року, в своїй роботі, велику увагу приділялося  сприянню психічному, особистісному й індивідуальному розвиткові дітей, що гарантує їм на момент випуску із дошкільною закладу відповідну соціальну зрілість.

Основними завданнями було визначено:

 

 • Профілактика дезадаптації
 • Контроль за адаптацією новоприбулих дітей
 • Психологічний супровід дітей і сім`ям учасників АТО, постраждалим, внутрішньо переміщеним особам в адаптації до нових умов проживання і навчання.
 • Профілактика попередження насильства та жорстокого поводження над дітьми у сім`ї та навчальному закладі.
 • Профілактика загострення кризи 3 – х років
 • Психологічний супровід дітей “групи ризику” всіх вікових категорій
 • Психологічна підготовка дітей до школи
 • Оптимізація навчально – виховного процесу.
 • Сприяти підвищенню професійної компетентності педагогів.

На виконання даних завдань, практичним психологом проведено бесіди, надано консультації батькам та педагогам.

 

Основною тематикою звернень були:

Адаптація дитини до умов ДНЗ (16);

Готовність дітей до навчання в школі (24)

Взаємодія дитини з однолітками (11)

Проблеми самооцінки дитини (5);

Агресивна поведінка та підвищена тривожність (12)

Професійне вигорання (2)

Взаємовідносини «педагоги – діти» (7)

Внутрішні конфлікти в сім`ї (11)

Торгівля людьми, булінг та мобінг (1)

Психологічний супровід дітей із сімей учасників АТО (1).

У вересні – жовтні здійснювався психологічний супровід адаптаційного періоду  у дітей. Консультації та просвіта на батьківських зборах, щодо полегшення адаптаційного періоду та умови успішного звикання до умов дитячого садка. Також провидилося анкетування батьків для вивчення здібностей дітей та ближчого знайомства з їхніми дітьми.

Протягом року велика увага приділялася  діагностиці пізнавальних процесів старших дошкільників та готовності їх до школи. Для цього використовувались такі методики:

Графічний диктант Ельконіна

Високий рівень – 8 – 27%

Достатній рівень –  17– 56%

Середній рівень – 5– 17 %

Тест Керна – Ієрасика

Високий рівень – 72%

Середній рівень – 28%

Низький рівень – 0

Вивчення мотивації навчання Гінзбург

Навчальний мотив – 15 – 50%

Зовнішній мотив – 2– 7%

Ігровий – 1– 3%

Соціальний – 7 – 23%

Оцінка – 5 – 17%

Якщо порівняти показники готовності до школи старших дошкільників на початку  та в кінці навчального року , то спостерігається позитивна динаміка успішності пізнавальних процесів дітей:

Корекційно-розвивальна робота здійснювалась за програмою “Щаслива дитина (Прищепа Т.І), а з старшими дошкільниками – за програмою Нижник Г. «Формування позитивних рис характеру і корекція небажаних проявів поведінки», а також з метою корекції агресивності та гіперактивності використовувались корекційні заняття журнал «Психолог»№15-16, серпень 2103р. та посібник  Дмитерко-Карабін «Детермінанти виникнення дитячих страхів»

З метою оптимізації навчально-виховного процесу велику увагу приділялась співпраця з педагогами, вона проводилась за усіма напрямками:

Діагностичний  – Виявити провідні мотиви діяльності молодого спеціаліста Оцінити індивідуальні особливості педагога

Консультаційно-просвітницький (протягом навчального року) – надання психолого-педагогічної та методичної допомоги щодо професійного зростання

Корекційно-розвивальний (за потреби) Розроблення індивідуальної програми профілактики стресів у період адаптації молодого спеціаліста та в період професійного вигорання

З метою збереження психологічного здоров`я педагогів та згуртованості колективу був проведений тренінг :

Тимбілдінг. Колективний успіх.

Професійне вигорання.Шляхи подолання

Також не менш важливим є процес самоосвіти, для підвищення своєї фахової майстерності, шляхом участі у різних формах методичної роботи практичних психологів міста: інтервізійна група психологів закладів довкілля, школа фахового розвитку та ін.

Заклад дошкільної освіти  співпрацює з загальноосвітніми школами І-ІІІ ступенів №1. Реалізація наступності та перспективності між навчальними закладами передбачає формування готовності у дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя , що передбачає мотиваційну , емоційно-вольову , комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

В закладі дошкільної освіти встановлені партнерські стосунки з батьками, протягом року забезпечувалась їх участь у вирішенні проблем, пов’язаних з перебуванням дітей в закладі. Колектив закладу мав на меті знайти шляхи взаєморозуміння між сім’єю та дитячим садком, ознайомити батьків не лише з організацією педагогічної роботи з дітьми, але й із традиціями групи, дитячого садка, які мають виховний вплив на дитину. На базі ЗДО діє родинний клуб «Родинна світлиця», який веде вже не перший рік  досвідчений педагог  Данилюк Г.І.

На  достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Олексюк А.М. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо – профілактичної роботи кожного дня та організації харчування. Для батьків у закладі оформлено стенд «Медичний вісник» та інформаційні куточки для батьків з порадами щодо збереження та зміцнення здоров ́я дітей. Систематично проводяться антропометричні виміри дітей  1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей . Під особливим контролем температурний режим приміщень та температурний скринінг. Аналіз захворюваності проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, яка ведеться щоденно. У кожній  групі ведеться листок здоров’я.

Невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей є повноцінне та якісне харчування. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 (z0440-13) від 26.02.2012 року.  Харчоблок повністю забезпечений кадрами (2 кухарі,1 підсобний робітник), мають відповідну освіту та стаж роботи. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарного регламенту. Технологічне та холодильне обладнання знаходиться у робочому стані та використовується за призначенням. Організація харчування в умовах ЗДО вимагає підвищеної відповідальності та неухильного виконання всіх норм і правил. Тому це питання стоїть на постійному контролі у адміністрації ЗДО. Щомісячно проводиться оперативний контроль різними службами (медичною сестрою, директором ), дане питання заслуховується на оперативних нарадах, нарадах при керівнику. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів медичною сестрою ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз виконання норм харчування проводиться щомісячно і  показує, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснюється  на  79%

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. При періодичних перевірках групового персоналу щодо  санітарного стану приміщень та режимних моментів в групах значних порушень не було виявлено.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

– безкоштовно:

діти з  малозабезпеченених сімей – (100%), діти-інваліди, вимушено переселені з окупованих територій, діти, батьки яких брали участь у проведенні АТО ;

– 2 дітей з малозабезпечених сімей,

– 1 дітина воїнів -АТО)

– діти з багатодітних сімей – 11 (50%).

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски про денне меню, графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування.

Адміністративно – господарська діяльність у ЗДО здійснювалась згідно з річним планом. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкової організації, про що свідчать наявні акти перевірок, накази. Поліпшилась і зміцніла матеріальна база дошкільного закладу. Слід відмітити з позитивної сторони роботу всього колективу по благоустрою приміщення та території дитячого садка.

Протягом  2020-2021н.р. було поповнено матеріально-технічну базу, проведено ремонтні роботи на суму  118544 грн, а  саме:

Стінка металопластикова – 23 700

Поточний ремонт – 5000 грн.

Господарські товари – 2318 грн.

Канцтовари – 1534 грн.

Миючі засоби – 3098 грн.

Медикаменти -920грн

Ковролін  – 3468 грн

Стільці дитячі 11610 грн

Столи дитячі-16880грн

Посуд(горнятка) -1285 грн.

постіль дитяча та рушники -5100 грн.

ковдра дитяча – 6880 грн.

електроконвектор – 1670 грн

бойлер  – 2750 грн.

стелаж нержавійочний – 6200грн

холодильник -10990грн

вогнегасники – 330грн

антисептик 1225грн

металопластикові двері-4100грн

Подарунки новорічні дитячі -4386 грн.

За рахунок коштів міської ради було встановлено

Однак потребують вирішення ще такі питання:

 • капітальний ремонт підлоги в музичному залі та всіх спальнях;

–      заміна піску в пісочницях;

–      заміна дверей кімнаті гр. «Пізнайко»

 • ремонт фасаду дитячого садка;
 • встановлення пандуса
 • капітальний ремонт відмосток будівлі дитячого садка

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично , цілеспрямовано, з урахуванням  вікових особливостей  та відповідно до вимог Базового Компонента, хоча   є і труднощі, які по мірі можливості вирішуються

За підсумками роботи колективу впродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання, в цілому, виконано.

Вважаю, що колектив  закладу  працює з розумінням свого  морального обов’язку, живе в атмосфері  постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітньо-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає  у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою наш колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління

 

Звіт керівника дошкільного навчального закладу (дитячого садка) “Чебурашка

Калуськоїміської ради

Шинкар Алли Богданівни

перед батьками, колективом та громадськістюз питань діяльностізакладу

за 2018 – 2019  н.р.

Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) “Чебурашка” – заклад освіти і виховання дітей віком від 3 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров’я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Статуту та Колективного договору. Розташований за адресою м. Калуш, вул. Чорнрвола, 31,  функціонує з 1954 року.

Проектна потужність – 50 місць.

Станом на 01.06.2019р. у нас в садочку перебуває – 92 дітей.

Режим роботи установи – 10,5 годин; садок працює  з 7:30 до 18:00

У своєму складі ДНЗ “Чебурашка”  має 3 садові групи

Педагогічний колектив складається з 8 педагогічних працівників ( 6 – вихователів, 1– музкерівник, директор ДНЗ, 1-практичний психолог), з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку – 6 осіб, неповну вищу освіту мають 2 осіб. Рівень майстерності педагогів достатній для виконання всіх вимог Базового компоненту.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у вузах за спеціальністю «Дошкільне виховання».

У 2018-2019 навчальному році організація навчально-виховного процесу здійснювалась згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та програмами виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля», “Впевнений старт», інструктивно-методичними рекомендаціями МОІН України  «Організація роботи дошкільних навчальних закладів у 2018-2019 навчальному році».

 В 2018-2019 н. р. пріоритетним напрямком діяльності для колективу ДНЗ «Чебурашка» було спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, та цілісн підхід до формування дитячої особистості.

Упродовж 2018-2019 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на забезпечення всебічного  розвитку , психологічного комфорту, атмосфери затишку, уваги та поваги до особистості дитини та головних річних завдань; продовження роботи щодо створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини та максимального забезпечення дітей дошкільного віку якісною освітою; розширення та уточнення   знань педагогів про формування основ моральної поведінки дітей дошкільного віку в умовах суспільного виховання.

Результативність освітньо – виховної роботи стала можливою завдяки особистісному зростанню кожного педагога, підвищенню їх професіоналізму, творчої фахової майстерності.

В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого колективом та погодженого начальником управління освіти річним  планом. Річний план 2018-2019н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

 1.  Реалізація принципів навчaння та виховання через інноваційність  педагогічного процесу.
 2. Формування патріотичного виховання та позитивного ставлення  до духовних цінностей через ознайомлення з народними та календарними святами.
 3. Спрямувати роботу педагогів на реалізацію завдань мовленнєво-комунікативного спілкування в процесі організованої і самостійної предметно-практичної діяльності дітей
 4. Залучення батьків до активної співпраці щодо створення атмосфери.
 5. емоційного благополуччя всіх учасників освітнього процесу.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань,  адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи для педагогів закладу:

 • колективний перегляд інтегрованого заняття з розвитку зв’язного мовлення з використанням мнемотехнології «Зашифрована казка»
 • засідання батьківського клубу «Україна рідна квітне, бо вишивана в неї душа»(захід національно патріотичного змісту)
 • заняття з використанням сучасних методів стимулювання  словесної творчості «Чудеса природи»
 • семінар-тренінг « Розвиток комунікативної культури педагогів у сучасному дошкільному закладі»»
 • тренінг «Інноваційні технології в дошкільному закладі »

В 2018 – 2019 навчальному році з дітьми систематично проводились тематичні заняття,  бесіди, Дні здоров’я, розваги, спортивні свята, в яких також були відображені всі пріоритетні завдання дошкільного навчального закладу, тематичні Тижні  безпеки дитини у жовтні та квітні.

Оформлено виставки дитячої творчості та творчості педагогів

Дошкільний навчальний заклад  співпрацює з загальноосвітніми школами І-ІІІ ступенів №1. Реалізація наступності та перспективності між навчальними закладами передбачає об’єднання комплексів організаційних та навчально-виховних заходів. Протягом 2018-2019н.р. старші дошкільнята із великим задоволенням та масою позитивних емоцій відвідували свято 1 вересня, шкільну бібліотеку, спортивний та актовий зал, комп’ютерний та навчальні класи. Спільно з вчителями початкових класів     були проведені батьківські збори у формі ,,круглого столу’’ «Сьогодні дошкільник , а завтра школяр».  В дошкільному закладі діє психологічна служба, яка тісно співпрацює з психологічною службою школи. Практичний психолог  постійно проводить різноманітні форми роботи з дітьми, педагогами та батьками вихованців, надає змістовні консультації, рекомендації педагогам, батькам вихованців, проводить тренінги з питань психології та виховання.

Систематична робота з  музичного виховання, сприяла  емоційно-психологічному та духовному здоров`ю дітей. Музично-естетичні заходи тематично охоплювали всі сторони виховного процесу. Змістовними та цікавими для дітей були: тематичні заняття, дозвілля: «Здрастуй, любий наш садок», «.Щедра осінь та багата в гості знов до нас прийшла», «Іде святий Миколай», «Рідна мова,рідне слово», «Шануймо Кобзареве слово» , «Стрітення Господнє», «Великодні забави» та ін. В усіх групах  широко використовувались засоби народної педагогіки на заняттях та в побуті. Національні традиції, обрядовість проходили через усі види дитячої діяльності, що сприяло громадянському вихованню дошкільників та підвищенню  національної свідомості педагогів та батьків.

Результати обстежень випускників нашого дошкільного закладу практичним психологом  Гайченя Л.С свідчать  про  достатній рівень самостійності, емоційності, самодисципліни, здатності до навичок.

Моніторинг готовності дітей до навчання  в школі показав, що 63% дітей мають високий рівень, який дозволяє досить швидко з’ясувати наскільки  в дитини сформовані функції , необхідні для навчання , 37%-середній, 0%- низький.

Питання готовності дитини до школи  та рівень шкільної зрілості  старших дошкільників постійно стоїть на контролі у керівника ДНЗ та вивчається, аналізується спільно з практичним психологом ,вихователями старшої  групи.

Проаналізувавши стан захворюваності з вересня 2018 року по травень 2019 року  ми  виявили, що захворюваність, в порівнянні з таким самим періодом за минулий рік, суттєво не змінилася  зменшилась, а саме:

2016-2017 н.р 2017-2018 н.р   2018-2019н.р
ГРЗ 19 11 15
Бронхіт 8 7 6
Пневмонія 1 1
Вітрянка 3 1 4
Скарлатина 1 2
Кір 1 1
Коклюш
Інші 12 14 20

В дошкільному навчальному закладі встановлені партнерські стосунки з батьками, протягом року забезпечувалась їх участь у вирішенні проблем, пов’язаних з навчанням і вихованням. Педагоги не лише теоретично збагачували педагогічні знання батьків, а й проводили різні форми роботи: практичний показ занять з різних розділів програми, День відкритих дверей, консультації, батьківські збори, запрошували батьків на свята і спортивні заходи, влаштовували проведення спільних трудових справ,  анкетування. Колектив ДНЗ мав на меті знайти шляхи взаєморозуміння між сім’єю та дитячим садком, ознайомити батьків не лише з організацією педагогічної роботи з дітьми, але й із традиціями групи, дитячого садка, які мають виховний вплив на дитину. На базі ДНЗ діє родинний клуб «Родинна світлиця»,який веде Данилюк Г.І.і який приносить приємновражаючі  позитивні результати.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Дадяк Л.С. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо – профілактичної роботи кожного дня та організації харчування. Для батьків у закладі оформлено стенд «Медичний вісник» та інформаційні куточки для батьків з порадами щодо збереження та зміцнення здоров ́я дітей. Систематично проводяться антропометричні виміри дітей  1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ. Під особливим контролем температурний режим приміщень. Аналіз захворюваності проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, яка ведеться щоденно. У кожній  групі ведеться листок здоров’я. Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проведено обстеження в баклабораторії.

 Невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей є повноцінне та якісне харчування. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 298/227 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 (z0440-13) від 26.02.2012 року.  Харчоблок повністю забезпечений кадрами 2 кухарі(1.5 ставки),1 підсобний робітник(0.5 ставки), мають відповідну освіту та стаж роботи. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку. Технологічне та холодильне обладнання знаходиться у робочому стані та використовується за призначенням. Організація харчування в умовах ДНЗ вимагає підвищеної відповідальності та неухильного виконання всіх норм і правил, тому це питання стоїть на постійному контролі у адміністрації ДНЗ. Щомісячно проводиться оперативний контроль різними службами (медичною, методичною службами, директором ), дане питання заслуховується на оперативних нарадах, нарадах при керівнику. Продукти харчування та продовольча сировина постачається централізовано, постачальники  були визначені рі­шенням тендерного комітету. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів медичною сестрою ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз виконан­ня норм харчування проводиться щомісячно і  показує, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснюється наближено до норм-78%

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. При періодичних перевірках групового персоналу щодо  санітарного стану приміщень та режимних моментів в групах значних порушень не було виявлено.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

– 7 безкоштовно:

діти з  малозабезпеченених сімей – (100%), діти-інваліди, діти, батьки яких брали участь у проведенні АТО( 4- дітей з малозабезпечених сімей, 3 – дітей воїнів -АТО)

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски про денне меню, графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування.

Адміністративно – господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази. Поліпшилась і зміцніла матеріальна база дошкільного закладу. Слід відмітити з позитивної сторони роботу всього колективу по благоустрою приміщення та території дитячого садка.

Протягом 2018-2019н.р. було поповнено матеріально-технічну базу, проведено ремонтні роботи на суму  87722.99 грн, а  саме:

 • Капітальний ремонт підлоги у всіх роздягальнях -38200
 • Поточний ремонт – 4000 грн.
 • Господарські товари – 462.00 грн.
 • Порохотяг- 3340 грн
 • Канцтовари – 787,46 грн.
 • Миючі засоби – 1178,73 грн.
 • Медикаменти -350
 • Столи- 4800 грн
 • Шафи дитячі 12000. 00 грн
 • Витяжка на харчоблок –6100 грн.
 • Ремонт парапету -5150 грн.
 • Посуд(горнятка) -550 грн.
 • Одіяло дитяче -2970 грн.
 • Шафа офісна- 2890 грн.
 • Ділова документація – 294,80грн.
 • Подарунки новорічні дитячі -4650 грн.

За рахунок коштів міської ради було встановлено дитячі ігрові комплекси   на суму 106214,89 грн.

Однак потребують вирішення ще такі питання:

 • капітальний ремонт підлоги в музичному залі та всіх спальнях;
 • заміна піску в пісочницях;
 • заміна дерев’ної підлоги в ігровій кімнаті гр. «Пізнайко»
 • ремонт фасаду дитячого садка;
 • заміна дверей в пральні
 • встановлення пандуса

Цього року коштами міської ради були встановлені ігрові споруди на кожному із групових ігрових майданчиків.

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично , цілеспрямовано, з урахуванням  вікових особливостей  та відповідно до вимог Базового Компонента, хоча   є і труднощі, які по мірі можливості вирішуються в цьому році ми плануємо заміну підлоги в  приміщенні групової кімнати групи «Пізнайко»,  м’який інвентар хочемо поновити особливо дитячі матраци,заміну дитячих шафок ,плануємо утеплення фасаду

За підсумками роботи колективу впродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання, вцілому, виконано.

Вважаю, що колектив  закладу  працює з розумінням свого  морального обов’язку, живе в атмосфері  постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітньо-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає  у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою наш колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління