Запобігання та протидія булінгу

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розгляду випадків булінгу  в закладі дошкільної освіти “Чебурашка”

 

  1. Загальні положення

1.1. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

– систематичність (повторюваність) діяння;

– наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

– дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Директор ЗДО (д\с) “Чебурашка”:

– забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

– забезпечує контроль за дотриманням правил поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

– забезпечує контроль за дотриманням працівниками ЗДО правил академічної доброчесності;

– затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

– здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у ЗДО ;

– розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;

– скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

– розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

– повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

Практичний психолог ЗДО  “Чебурашка” забезпечує:

– реалізацію просвітницького напрямку всіх учасників освітнього процесу шляхом організації бесід, консультацій, тощо з метою формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії;

– надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

– контроль за дотриманням правил поведінки здобувача освіти у закладі освіти.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування):

– в разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії, повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в ЗДО ;

– виконується рішення та рекомендації Комісії в ЗДО ;

– надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу;

– директором ЗДО  або уповноважені ним особи відповідно чинного законодавства та в межах повноважень здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в ЗДО .

На лист Міністерства соціальної політики України «Про доступ до інформації» від 01.04.2021 № 13946/1/1-21 подаємо, в межах компетенції, інформацію про центри соціальних служб Івано-Франківської області.

Назва                                              Директор                      Контактний телефон,                      електронна пошта                             Адреса

Центри соціальних служб 

Івано-Франківський міський         Дикун                               34 772028                                      772062                         центр соціальних служб для         Леся                                                                                                                                          сім’ї, дітей та молоді               Дмитрівна

 вул. Симоненка, ЗБ

Калуський міський центр               Дидич                              03472(70075)                     м. Калуш

соціальних служб для сім’ї,           Галина                                                                                                                             дітей та молоді                                 Василівна

                                                                                                  kalushcsssdm@gmaiL.com