Без категорії

Кошторис на 2023 рік

Події

Положення про веб-сайт ЗДО

Організація харчування

НОРМАТИВНА БАЗА

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про освіту
ЗАКОН УКРАЇНИ “Про дошкільну освіту”
ЗАКОН УКРАЇНИ “Про охорону дитинства
ЗАКОН УКРАЇНИ “Про безпечність та якість харчових продуктів” (затверджено 23 грудня 1997 р. №771/97-ВР (у редакції Закону України від 6 вересня 2005 р. №2809-IV))
ЗАКОН УКРАЇНИ “Про дошкільну освіту ст. 35” (затверджено 11 липня 2001 р. №2628-ІІІ)
ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ від 24.03.2021 № 305 “Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”
ІНСТРУКЦІЯ “З організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” (зі змінами згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 202/165 (z0440-13) від 26.02.2013)
ЗАКОН УКРАЇНИ “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”
НАКАЗ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 жовтня 2012 року № 590 “Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)” (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2012 року за № 1704/22016)

Нормативно-правові акти, що зобов’язують операторів ринку розробити та впровадити систему НАССР:

– Закон України № 771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (ст..20, 21);

– Закон України № 2042 «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин»;

– Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 590 від 01.10.2012 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 429 від 17.10.2015;

– Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 447 від 08.08.2019 «Про затвердження форми акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин»;

– Постанова Кабінету міністрів України № 896 від 31 жовтня 2018р. «Порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження».

 

 

Керуючись ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання ст.56 Закону України «Про освіту», ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів

України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 №402 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”, листа Міністерства освіти і науки України від 22.01.2021 №1/9-50 «Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб», рішення виконавчого комітету від 07.08.2022 №193 «Про встановлення вартості харчування дітей в закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти»

з 08 вересня 2022 року

вартість харчування дітей в  закладі дошкільної освіти становитиме:

–        в розмірі 54 грн. (батьківська плата – 40,50 грн. (75 %); місцевий бюджет – 13,50 грн. (25%)) за одне відвідування для дітей віком  4 – 6(7) років;

–        в розмірі 42 грн. (батьківська плата – 31500 грн. (75 %); місцевий бюджет – 10,50 грн. (25 %)) за одне відвідування для дітей віком  2 – 4 роки.

 

                                                                                                    Дирекція ЗДО (д/с) «Чебурашка»

 

Кошторис ЗДО (д\с) “Чебурашка”

Умови доступності закладу для дітей ООП

Умови доступності закладу 
для дітей з особливими освітніми потребами

   Організація освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами здійснюється з урахуванням завдань, визначених Указами Президента України, дорученнями Уряду, нормативно-правовими актами, листами Міністерства освіти і науки України.

     З метою забезпечення безбар’єрного доступу вихованців в закладі облаштована кнопка виклику на центральному вході.

          Право на рівний доступ до якісної освіти та навчання за місцем проживання в умовах загальноосвітнього закладу – це право всіх дітей. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства.

   

ЗАКОН УКРАЇНИ   «ПРО ОСВІТУ» від 05.09.2017 року №2145-VІІІ  набрав чинності  з 28.09.2017 року

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

 2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.

 3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

 4. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

 5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

 6. Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.

 7. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 8. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 20.  Інклюзивне навчання

 1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

 2. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

 3. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.

 4. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

Результати моніторингу

Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій 

дітей дошкільного віку ЗДО (дитячий садок) “Чебурашка”

відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти 

станом на 15 вересня 2021 року

Освітні лінії

Вікові групи

Особистість

дитини

Дитина в соціумі Дитина у 

природничому

довкіллі

Дитина в світі мистецтва Гра дитини Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Мовлення дитини
 

в     с      н

в     с      н

в     с      н

в     с      н в     с      н в     с      н в     с      н
II молодша 21% 71% 8% 23% 65% 12% 18% 60% 22% 20%76% 4% 76% 24% – 28% 54% 18% 18%67% 15%
Середня 18% 68% 14% 18% 72% 10% 18% 70% 12% 18% 76% 6% 22% 69% 9% 20% 68% 12% 22% 64% 14%
Старша 30% 61% 9% 22% 70% 8% 22% 74% 4% 36% 64% – 22% 70% 8% 22% 70% 8% 24% 67% 9%

Знайомтесь, наші вихователі!

Смольська Світлана Мирославівна

Вихователь

Освіта: у 2019 р. здобула диплом магістра у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника
Проблемне питання: «Формування навичок культури поведінки в довкіллі».
Життєве кредо: “Бути людиною у всьому і завжди”.
Педагогічне кредо: “Справжній педагог повинен любити те, чому навчає і любити тих, кого навчає”.

 

Черешнюк Надія Володимирівна

Вихователь

Освіта: у 2019 р. здобула диплом магістра у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника

Проблемне питання: “Правове виховання дошкільників – обов’язкова умова життєвої компетентності”

Життєве кредо: “Жити потрібно так, щоб іншим було добре від того, що ти живеш”.

Педагогічне кредо: “Помилки – людський шлях до самореалізації і професійного зросту”.

Васильчишин Юлія Сергіївна

Вихователь

Освіта: у 2017 р. здобула диплом спеціаліста у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника.
Проблемне питання: «Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку».
Життєве кредо: «Людина віддзеркалюється у своїх вчинках».
Педагогічне кредо:

Кожній дитині – світло знань,
Кожній дитині – світло любові,
Віру у сили свої без вагань
Як запоруку щасливої долі.

Щербина Катерина Андріївна

Вихователь

Освіта: у 2013 р. здобула диплом спеціаліста у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника.

Проблемне питання:“Управління морально-етичним вихованням дітей у закладі дошкільної освіти”

Життєве кредо: “Не обіцяй добро чинити людям, а просто, якщо можеш, то зроби”

Педагогічне кредо: “До кожної дитини ключ знайти,

                                      У праці результат хороший мети,

                                 Упевнено і творчо до мети іти:

                                       З любов’ю серце дітям віддавати”

Данилюк Галина Іванівна

вихователь

Освіта: базова вища, закінчила Кременецьке педучилище по спеціальності виховання в дошкільних закладах.
Проблемне питання: «Формування здорового способу життя дошкільників».
Педагогічна філософія:
Багатство думки, висока загальна культура
 Утвердження краси в природі та людині
 Мудрі любов і влада педагога над розумом і душею дитини
Мій девіз: Вихователь повинен багато знати, а ще більше відчувати.
Життєве кредо: Турбуючись про красу, необхідно починати з серця та душі, інакше ніякі косметики не поможуть. Коко Шанель.

Гумницька Ольга Зіновіївна

Вихователь

Освіта: 2008 році здобула диплом спеціаліста у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника.

Проблемне питання: “Економічна соціалізація дошкільників – крок у майбутнє”

Життєве кредо:“Час – дорогоцінний дарунок, наданий людині, щоб стати розумнішою”

Педагогічне кредо:“Навчаючи інших вчись самій, в житті все робити з любов’ю

За кожний мій вчинок, щоб діти могли згадати мене добрим словом”

 

 

Структура та органи управління

Структура та органи управління закладу

      Управління дошкільним навчальним закладом в межах повноважень визначених Законами “Про освіту”, “Про дошкільну освіту, Статутом ЗДО здійснюється засновником – управління освіти Калуської міської ради.

     Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його директор. Колегіальним постійно діючим органом управління у дошкільному закладі є педагогічна рада. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу та батьків (конференції), або осіб які їх заміняють.

      У період між загальними зборами діє рада закладу дошкільної освіти.

     Згідно плану роботи на навчальний рік у закладі функціонують методичні об`єднання, проходять виробничі наради та наради при керівникові.

Загальний фонд

№п/п Назва коду Найменування
1. 2111 Заробітна плата
2. 2120 Нарахування на заробітну плату
3. 2210 Предмети, матеріальне обладнання
4. 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали
5. 2230 Продукти харчування
6. 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

 • послуги дезінфекції (березень, квітень)
 • послуги інтернету
 • послуги зв’язку
 • послуги з обслуговування 1С
 • заправка картриджа
 • ремонт системного блоку та картриджа
7. 2250 Відрядження
8. 2272 КП «Водотеплосервіс»
9. 2273 Прикарпаттяобленерго
10. 2274 Івано-Франківськгаззбут
11. 2275 КП «Екосервіс»
12. 2282 Курси
Всього

Спецкошти

№п/п Назва коду Найменування Квітень 2021р.
1. 2230                            Харчування 16 064,81
Всього 16 064,81

 

№п/п Назва коду Найменування Квітень 2021р.
1. Батьківська плата 25 007,15
Всього 25 007,15

 

Залишити відповідь